INFORMAČNÍ BULLETIN

Moravského rybářského svazu, z.s., pobočný spolek Náměšť nad Oslavou pro rok 2020

Jako každoročně Vás informujeme o členských záležitostech a způsobu kontaktu se spolkem. Čerstvé informace jsou rovněž vyvěšovány na naší budově v Podhradí 965 v Náměšti nad Oslavou. Dále je možno informace získat na webových stránkách našeho spolku adrese www. rybariznameste.kvalitne.cz,  kde jsou rovněž tento bulletin a další informace o spolku umístěny. Můžete s námi korespondovat i elektronicky na e-mail: momrs.namest@seznam.cz.

1) Informace o  MRS, z.s., pobočný spolek Náměšť nad Oslavou (dálePS)
PS  má k 31.12.2019  632 dospělých členů a členů 15-18 let a 99 mládeže do 15 let. Celkem 731.

2) Zásadní změny od 1.1.2020 !!!!!

9.sjezd MRS konaný dne 5.10.2019 v Blansku přijal následující zásadní změny :
1. sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250.- Kč pro členy od 16-ti let (bez výjimky)
3. sjezd Nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450.-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit. Je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1250.-Kč.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových :
1.Povinné vybavení.
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva(pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS  nebo ČRS).
2.Počet a množství úlovku:
V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvíce 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celkové hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

3) Ceny povolenek , členství v roce 2020

Pro rok 2020 platí níže uvedené ceny povolenek , členských příspěvků a zápisného pro členy MRS.


Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

Roční

950,-

        3250.-

1000,-

      3400,-

Poloviční

500,-

 

500,-

 

Měsíční

650,-

 

650,-

 

Týdenní

400,-

 

400,-

 

 

 

 

 

 

Mládež 8-15

300,-

 

300,-

 

Mládež 8-15 let, která se stane novým členem PS MRS a složí zkoušky pro získání prvního rybářského lístku, obdrží první mimopstruhovou povolenku zdarma.
Členové, vlastníci průkaz ZTP a ZTPP mají nárok na poloviční povolenku poté, co písemně odsouhlasí, abychom tento údaj vedli v evidenci členů. Rovněž tak mládež 8-15 let může být členem spolku až poté, co jeden z rodičů písemně odsouhlasí, aby jejich dítě bylo vedeno v evidenci členů spolku. Vše je to v rámci opatření na ochranu osobních údajů (GDPR).
Členská známka :
dospělí členové, členové 16-18 let – 1.250.-Kč,  udržovací příspěvek 450.-Kč, mládež 8-15 let 200.-Kč.
Členskou známku je nutno zaplatit do 29.2.2020!  Po tomto datu lze členskou známku zaplatit pouze s úhradou zápisného !
Zápisné : dospělí a mládež 16-18 let 1.000.-Kč, mládež 8 – 15 let zápisné neplatí!
Pro rok 2020 obdržíte nové bližší podmínky výkonu rybářského práva.  
Takže například člen, který si koupí mimopstruhovou povolenku zaplatí při výdeji celkem 2.220.-Kč (950.-povolenka, 1250.-členství, 20.- bližší podmínky).
UPOZORNĚNÍ : Je nutné, aby ti členové, kteří musí mít nový členský průkaz, přinesli při placení členství svoji fotografii odpovídající současné podobě!! V opačném případě nebude členská známka vydána!!

Výdejní dny  ve spolkové budově v Náměšti n/Osl. v  roce 2020:
Leden                     středa 8., 15.,  22., 29.                              14.00 – 17.00 hod.
                                pátek  3., 10., 17., 24.                               14.00 – 17.00 hod.
Únor                       středa 5., 12., 19., 26.                               14.00 – 17.00 hod.
                                pátek  7., 14., 21.. 28.                               14.00 – 17.00 hod.
Březen                    pátek  6., 13., 20., 27     .                          16.00 – 17.00 hod.
Duben                     pátek  3., 17., 24.                                     16.00 – 17.00 hod.
Květen                    pátek  15., 29.                                          16.00 – 17.00 hod.
Červen                    pátek  12., 26.                                          16.00 – 17.00 hod.
Červenec                pátek  24.                                                 16.00 - 17.00 hod.
Srpen                      čtvrtek 20.                                                17.00 – 17.30 hod.
Září                         čtvrtek 17.                                                17.00 – 17.30 hod.
Říjen                       čtvrtek 15.                                                17.00 – 17.30 hod.
Listopad, prosinec - čtvrtek v den konání výborové schůze17.00 – 17.30 hod.
Veškeré členské záležitosti se vyřizují pouze v budově PS v Náměšti nad Oslavou, Podhradí 965 v termínech výše uvedených. Před zakoupením povolenky si zkontrolujte údaje v členské legitimaci a hlavně platnost rybářského lístku – vyhnete se  problémům při vlastním výdeji.
Pokud platnost rybářského lístku skončí v průběhu roku a člen má vydanou povolenku, musí si  zakoupit nový rybářský lístek a jeho číslo nechat přepsat v povolence, jinak je povolenka neplatná!!!
Vážení členové, pokud nehodláte jít na ryby již od počátku měsíce ledna, nechoďte si vyřizovat členské záležitosti v prvních výdejních dnech v  lednu. Vyhnete se tak čekání ve velké frontě. Výdejních dnů je až do konce února dostatek.

4) Násady do revírů v roce 2019

Do revírů Oslava 2,3,4 a 4M  obhospodařovaných PS, byly na základě druhových a množstevních  limitů vysazeny ryby v celkovém finančním objemu cca 780 tis. Kč.
Podrobné informace budou předmětem zprávy při výroční členské schůzi.

5.Sumarizace úlovků.

Odevzdání sumarizace úlovků na mimopstruhových i pstruhových vodách  musí být držitelem povolenky provedeno do 15.1. roku následujícího po roce, na nějž byla povolenka vydána.
Kdo chce vydat povolenku /MP,P,/ do 15.1.2020, odevzdá MP i P sumarizaci při vyřizování nové povolenky !!
Při neodevzdání kterékoliv povolenky a sumarizace za rok 2019 ve výše uvedeném termínu,  nebude vydána povolenka na rok 2020 !!

6)  Výroční členská schůze PS

Výroční členská schůze v roce 2020 se bude konat dne 14. března 2020. Program výroční členské schůze bude s dostatečným předstihem vyvěšen na naší budově v Podhradí 965 v Náměšti nad Oslavou a na webových stránkách. Jedním z bodů bude Volba nového výboru a revizní komise.
Pozvánka

na výroční členskou schůzi Moravského rybářského svazu, z.s.,  pobočného spolku  Náměšť nad Oslavou, která se bude konat v sobotu dne 14. března 2020 v 8.30 hod. v Sokolovně v Náměšti nad Oslavou.

Za výbor MRS,z.s. pobočný spolek  Náměšť nad Oslavou :

  Jan Zedník, v.r.                                                              Zbyněk Diviš, v.r.

     předseda                                                                                 jednatelPokud máte nějaké dotazy, neváhejte nám napsat. Radí Vám odpovíme: momrs.namest@seznam.cz